อุปกรณ์เกี่ยวข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นิธิมา จรทะผาเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
2นาย สุรัตน์ สาโรจน์อุตสาหกรรม
3นาย วิทยา บุญรอดอุตสาหกรรม
4นาย ทีราพร โหมดชังอุตสาหกรรม
5นาย กิจจา เหรียญเล็กอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฉัตรมงคล กาฬสินธ์ปวช.
2นาย ฉัตรมงคล ผ่านผิวปวช.
3นาย อภิชัย แก้วพินิจปวช.
4นาย เจษฎา แก้วพิรึกปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันอาชีพเกษตรกรในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชาวนา ซึ่งต้องพึ่งพาเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ที่มีความทันสมัย เพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น บางครั้งต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นการเพิ่มต้นทุน ในการประกอบอาชีพ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตาม ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินตามมา จึงได้ประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวข้าว โดยใช้พลังงานคน ใช้สำหรับเกี่ยวข้าว และมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายง่าย ราคาต้นทุนต่ำ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับชาวนา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย มีตามท้องตลาดทั่วๆไป สามารถนำมาทำเป็นอุปกรณ์เกี่ยวข้าวเพื่อนำมาใช้งานทางการเกษตรได้จริง
ใช้อุปกรณ์เกี่ยวข้าวได้จริง