หมวกกันน็อคอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มานพ ดีหนองไชย-
2นาย วานิช พุทธรักษ์-
3นางสาว ณัฐปภัรส์ คำปาตัน-
4นางสาว อัมพิกา วังกาวรรณ-
5นางสาว ดวงดาว ไชยเขียว-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาติชาย ยะเส็นปวช.
2นาย ยุทธนา เพชรใจศักดิ์ปวส.
3นาย กิตติคุณ อภิชาติวงศ์สกุลปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

หมวกกันน็อคอัจฉริยะ เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวก วิธีการค้นคว้าและออกแบบของหมวกกันน็อคสื่อสารคุณสมบัติที่สำคัญของหมวกกันน็อคอัฉริยะสามารถคุยโทรศัพท์และฟังเพลงฟังวิทยุผ่านตัวรับสัญญาณ Wireless ส่งผ่านไปยังเครื่องรับซึ่งเป็นตัวของหมวกกันน็อคที่เรารีไซเคิลนั้นเองโดยที่ไม่ต้องยุ่งยากกับการเสียบสายอะไรทั้งนั้นและยังสามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถคุยโทรศัพท์และฟังเพลงฟังวิทยุผ่านตัวรับสัญญาณ Wireless ส่งผ่านไปยังเครื่องรับซึ่งเป็นตัวของหมวกกันน็อค