Bamboo Sarapat@Nan

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นภาภรณ์ ทรงประศาสน์-
2นาย อนุชา บุปผาพ่วง-
3นาง จงจินต์ ค่ายบุรี-
4นาง อติกานต์ วิมลเกษม-
5นางสาว ทิวาพร เชื้อหมอ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิสิทธิ์ กุนนาปวช.
2นางสาว นริศรา ปาลาวปวช.
3นางสาว สุกัญญา ปันอินปวช.
4นางสาว ศลิษา เทพจันตาปวช.
5นางสาว วาทินี ปันอินปวช.
6นางสาว กตัญชลี กองแก้วปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันรัฐบาลได้รณรงค์เรื่องการงดใช้พลาสติก เพราะพลาสติกก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายยาก และจังหวัดน่านเป็นเมืองต้นแบบวัฒนธรรมอันดีงาม ธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ มีการนำวัสดุจากธรรมชาติ เช่น การแปรรูปไม้ไผ่ นำมาจักสานทำเป็นหมวกใส่ผม ทำเป็นกระเป๋า จากเหตุผลข้างต้นนี้ ทีมงานสิ่งประดิษฐ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการแปรรูปวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ นำมาดัดแปลงให้เกิดสิ่งแปลกใหม่ และส่งเสริมภูมิปัญญาในท้องถิ่น จึงได้จัดทำดอกไม้ที่ทำจากต้นไผ่ขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้นานกว่าดอกไม้สดทั่วไป
2. ผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้จากท้องถิ่น