พานบายศรีขันหมาก

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการทำพานบายศรีขันหมาก เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความสวยงามและมีความประณีตบรรจงควรค่าแก่การศึกษาคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย การแต่งงานของคนไทยความนิยมไทย ตลอดจนคุณค่าของความเป็นไทยให้คงไว้และเห็นคุณค่าประเพณีการแต่งงาน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำพานบายศรีขันหมากจากผ้าแพรแก้ว มีความคงทนแข็งแรงสามารถใช้งานได้หลายครั้งราคาประหยัดและสวยงาม เหมาะสมใช้ในงานพิธีมงคล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

4.ใช้สำหรับวางสินสอดทองหมั่นในงานพิธีมงคลสมรส
1. สามารถใช้เป็นชุดสำหรับใส่สินสอดทองหมั่นในงานพิธีมงคลสมรส

2. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย

3. มีความคงทนแข็งแรงสามารถใช้งานได้หลายครั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิตราภรณ์ จุลชัยวรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วิเชียร เกิดโภคาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อิงอร ธรรมเวียงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สุรีย์พร ชาววังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย มนตรี เก่าแสนสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วันชนะ ช่างน้ำปวช.
2นางสาว เบญจมาศ ช่างน้ำปวช.
3นางสาว วรรณนิภา แก้วคำจันทร์ปวช.
4นาย กรวิชญ์ ก่นโคกกรวดปวช.
5นางสาว แก้วกัลยา สัพโสปวช.
6นาย เจษฎา ลาภเกิดปวส.