รถสามล้อขนของ

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันอาคารต่างๆเกิดขึ้นมากมายทำพื้นที่ในการเดินทาง หรือขนส่งสิ่งของแคบลง ไม่สะดวกที่จะนำรถใหญ่เข้าไปบรรทุก หรือส่งสิ่งของให้ถึงที่ที่ต้องการได้ ทำให้การขนย้าย ทำให้การขนส่งสิ่งต่าง ๆ มีความยากลำบาก ใช้เวลานาน เสียค่าใช้จ่ายมาก ดังนั้นทางกลุ่มกระผมจริงคิดค้นรถสามล้อขนของขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวขึ้น เพื่อให้การขนของในที่ที่รถใหญ่เข้าไม่ถึง เป็นการช่วยลดเวลาในการขนส่งและลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นรถสามล้อทำงานด้วยไฟฟ้า สามารถบรรทุกสิ่งของไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
- ใช้ในการขนส่งสิ่งของในที่รถใหญ่เข้าไม่ถึง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นพดล เฉลิมพงษ์-
2นาย ณัฏฐ์ดนัย สินธุนาวาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิจติพัฒน์ เพ็ชรัทธีปวช.
2นาย ภานุพงค์ เรืองขณะปวช.
3นาย ปวริศร์ เวียงนาคปวช.