เครื่องดำนา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อุดม ปักกาสารอุตสาหกรรม
2นาย ธีระศักดิ์ ภูหลักด่านอุตสาหกรรม
3นาย ธวัชชัย สิงหบุตรอุตสาหกรรม
4นาย รัฐพงษ์ สุวรรณาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทินกร นามฝางปวส.
2นาย ธวัชชัย สำรวมจิตรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

จากการประกอบอาชีพการทำนาของเกษตรกร ซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของประเทศไทย ในการทำนาไม่ว่าจะเป็นนาหว่าน นาดำที่เกษตรกรนิยมนำมาทำการเพาะปลูก แต่การเพาะปลูกนั้นจำเป็นที่ต้องพึ่งธรรมชาติเป็นหลัก และผลผลิตที่ได้ก็ไม่คุ้มกับการลงทุน จากดั้งเดิมที่ชาวนาทำนาดำและได้ผลผลิตที่ดีกว่านั้น จากการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี และค่าแรงต่ำ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งเข้าไปใช้แรงงานในเมืองการทำนาจากนาดำก็มาเป็นนาหว่านและการลงทุนที่สูงผลผลิตได้ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนการทำนาดำและให้ผลผลิตที่สูงขึ้นและชาวนาสามารถพึ่งตนเองได้ เครื่องดำนาจึงเป็นอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อจะลดต้นทุน เพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิตของเกษตรกรที่ทำนาได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องดำนาที่สร้างขึ้นมีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสำหรับการนำไปใช้งาน เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในแปลงเกษตรที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว และปักดำได้ครั้งละสี่แถว ปักดำได้ 3 ไร่ต่อวัน วิธีการใช้งานโดยการลากจูง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน และเพิ่มผลผลิตในนาข้าวให้สูงขึ้น
1. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับรถไถนาเดินตามได้
2. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
3. เพิ่มผลผลิตในนาข้าวได้สูงขึ้น