ถาดผลไม้ไม้ไผ่ (Bamboo fruit tray)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทินมณี พลศิริสามัญ
2นางสาว นันทิยา เผ่าอ้ายพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติภพ สงศิลาวัตปวช.
2นาย คณิศร เข็มศิริปวช.
3นาย จิรกิตติ์ แซ่หยางปวช.
4นางสาว มณีนุช ท้าวอาจปวส.
5นางสาว ชมพูนุท ใจบุญปวส.
6นางสาว พฤศจิกา เทพาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

งานด้านหัตศิลป์ ในปัจจุบันค่อนข้างมีน้อย หายาก โดยเฉพาะเรื่องของการจักสานจากไม้ไผ่ ที่ทำกันมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิม ผู้จัดทำเลยได้จัดทำถาดผลไม้โดยใช้ไม้ไผ่ขึ้น ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัสดุ วัฒนธรรมประเพณีไทยมาใช้อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ เพื่อจะได้ช่วยกันสืบสานงานหัตถศิลป์และมีทักษะการใช้่ฝีมือจักสาน ถาดผลไม้ไม้ไผ่ เป็นชิ้นงานที่ นักเรียนคิดรูปแบบเองและได้คิดลวดลายจักสานขึ้นเอง ถือได้ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานฝึมือ ตลอดจนรู้จักใช้วัสดุธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่มีมูลค่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ใช้ใส่ผลไม้

2.สามารถสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
1.ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ

2. มีน้ำหนักเบา

3.มีความสวยงามและคงทน