ระบบจัดการข้อมูลการสอนออนไลน์ Online teaching Information Management System

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กรชนก สุทธิวรรณาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุจิตรา ทองดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง แจ่มจันทร์ หอมระหัสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ปรัชญา วีรวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว วันทนา สีดาเสถียรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร ถนอมสอนปวส.
2นาย สัตยา พิมพ์โพธิ์ปวส.
3นาย ยุทธนา สาสีทาปวส.
4นางสาว รัชนีพร จันทคามปวส.
5นาย ธิดาวรรณ ทิพหะปวส.

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

วิทยาลัยการอาชีพหนองหานมีการจัดการระบบการสอนโดยส่งโครงการสอนในต้นเทอมและส่งบันทึกหลังการสอนทุกวันศุกร์และมีการเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสารซึ่งทำให้ชำรุดและสูญหายได้ คณะผู้จัดทำจึงได้นำเทคโนโลยี Web Application และการจัดการฐานข้อมูลโดย MySQL มาช่วยในการแก้ไขปัญหา โดยปกติการส่งบันทึกหลังสอนของครูจะต้องเขียนในใบบันทึกหลังสอนของครู ทำให้ยุ่งยากต่อการส่งบันทึกหลังการสอนของครู ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้พัฒนาระบบจัดการข้อมูลการสอนออนไลน์วิทยาลัยการอาชีพหนองหานเพื่อลดขั้นตอนในการส่งบันทึกหลังการสอนของครู ช่วยลดเวลาในการเขียนและเดินไปส่งที่ฝ่ายวิชาการ และยังสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ได้ระบบส่งบันทึกหลังการสอนออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้จริง

2. ช่วยลดความยุ่งยากในการส่งบันทึกหลังการสอนของครูผู้สอน

3. ช่วยให้เก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบแทนระบบเอกสาร

4. ระบบจัดการนี้จะช่วยในการประหยัดเวลา ของครู และผู้บริหารสามารถตรวจบันทึกหลังสอนผ่านระบบออนไลน์ได้
ระบบจัดการข้อมูลการสอนออนไลน์ สามารถส่งข้อมูลการเขียนบันทึกหลังการสอนของครูผู้สอนผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้ โดยครูผู้สอนไม่ต้องเขียนใส่กระดาษและเดินไปส่งที่ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการสามารถตรวจสอบการส่งบันทึกหลังการสอนของครูได้โดยผ่ายระบบจัดการข้อมูลการสอนออนไลน์ และสามารถเช็ควันที่ เวลาที่ส่งตามที่ระบบได้จัดเก็บข้อมูล ระบบจัดการข้อมูลการสอนออนไลน์ช่วยลดความยุ่งยากในการส่งบันทึกหลังการสอนของครูผู้สอน ช่วยให้เก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ