ตู้อบกากกาแฟพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มณีรัตน์ ตาสุ่ย-
2นาย เอกพงษ์ สุริยะ-
3นาย บุญทวี ตินศรี-
4นาง นิตยา ตินศรี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัครพล ไชยเจริญปวช.
2นางสาว บุษกร ชมภูฟูปวช.
3นาย ปฐมพร ชัยยะปวช.

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

กากกาแฟ เป็นส่วนที่เหลือของกาแฟหลังจากการชง ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน แต่เนื่องด้วยกากกาแฟได้ผ่านน้ำร้อนในการชง ทำให้เกิดความชื้นในกากกาแฟ ก่อนนำมาใช้ทุกครั้งจะต้องตากให้แห้งก่อนเพื่อไล่ความชื้น ทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานในการตากแดดนาน และในบางครั้งตากไม่แห้งกากกาแฟยังคงมีความชื้น และเกิดเชื้อราขึ้น ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมกันคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ ตู้อบกากกาแฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของกากกาแฟตากแห้งในตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์กับการตากแห้งโดยวิธีทางธรรมชาติ และเพื่อศึกษาระยะเวลาในการตากกากกาแฟให้แห้งระหว่างการใช้แสงอาทิตย์ธรรมชาติกับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้ได้กากกาแฟที่มีคุณภาพ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้เวลาในการตากกากกาแฟน้อยลง ประหยัดค่าใช้จ่าย และได้กากกาแฟที่สะอาด
ได้สิ่งประดิษฐ์จากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถใช้งานได้จริง