เครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดดำผ่านระบบ IOT

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รณชัย คุณนามอุตสาหกรรม
2นาย วิเชียร ทวีสุขอุตสาหกรรม
3นาย สัณห์ สุขประชาอุตสาหกรรม
4นาย ทันพงษ์ ภู่รักษ์อุตสาหกรรม
5นางสาว นิภาวรรณ ทากข้าศึกอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภณัฐ ยะทวานนท์ปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ วงค์กฎปวช.
3นาย ชนาธิป อ้วนไพศาลวงษ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีการนำเข้าเครื่องเตือนการให้สารละลายหลอดเลือดดำ จากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูง ในโรงพยาบาลอีกหลายแห่งมีความต้องการจำนวนมาก วัตถุประสงค์หลักการของวิจัยนี้คือออกแบบและสร้างเครื่องเตือนการให้สารละลายในหลอดเลือดดำ ที่มีราคาถูกใช้ในประเทศ และช่วยลดภาระให้แกพยาบาลและเจ้าหน้าที่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เป็นเครื่องที่มีขนาดเล็ก ติดตั้งง่าย
- มีฟังก์ชันการใช้งานง่าย ราคาประหยัด
- ช่วยเตือนให้เจ้าหน้าที่ทราบเมื่อสารละลายเหลือปริมาณ 5 % ผ่านระบบ IOT