เครื่องผลิตไฟฟ้าจากฝนตก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุภัทร แซ่ชั้นอุตสาหกรรม
2นาย เจษฎาภรณ์ จันทร์ศิริอุตสาหกรรม
3นาย ประชาไทย ไกยฝ่ายอุตสาหกรรม
4นาย สุริยา สีไพรอุตสาหกรรม
5นาย พีร์ แก้วประเสริฐอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิริวิทย์ กระแสเทพปวช.
2นาย ธีรภัทร ปุระพรมปวช.
3นาย อัษฏาวุธ ช่างเพ็ชร์ผลปวช.
4นาย ปริยากร หมอเก่งปวช.
5นางสาว อัณณา วอลเกอร์ปวช.
6นาย ธนเศรษฐ์ ชนะสงครามปวส.
7นาย อัศนี โพธิดกปวส.
8นาย ธีรเดช ไชยธงรัตน์ปวส.
9นาย นริส มุกดอกไม้ปวส.
10นาย พิสุทธิ แก้วสูงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากฝนตก เป็นการใช้ประโยชน์จากน้ำฝนในด้านพลังงานทดแทน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในครัวเรือนของประชาชน นำไปใช้ในบ้านเรือนทั่วไปและใช้ร่วมกับระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ จากทดลองใช้เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากฝนตกที่สร้างขึ้น สามารถต่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟแรงเคลื่อน 220 V ทำให้ประชาชนในเขตดอนเมือง กรุงเทพฯ มีความพอใจอยู่ในระดับสูงมาก เพราะอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นและทดลองใช้ สามารถทำงานได้ตามความต้องการ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากฝนตกทำงานโดยอาศัยหลักการเก็บน้ำฝนที่ตกบนหลังคาบ้าน ท่อเก็บน้ำฝนสำหรับหมุนกังหันสูง 3 เมตร มีหัวฉีดเพิ่มแรงดันของน้ำเพื่อหมุนกังหันน้ำซึ่งต่อกับเครื่องผลิตไฟฟ้ากระแสตรง ผลิตกระแสไฟฟ้ากระแสตรงไปประจุให้กับแบตเตอรี่ 12 V และใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ 220 V สามารถต่อ ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กระแสไฟแรงเคลื่อน 220 V ขนาด 500 วัตต์ ติดต่อกัน 10 ชั่วโมง สามารถถอดประกอบและบำรุงรักษาได้ง่าย