สุพรรณิการ์ ทรงสุวรรณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การประดิษฐ์งานที่มีเอกลักษณ์ไทยเป็นงานช่างหัตถศิลป์อย่างหนึ่งควรอนุรักษ์ไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง ทางคณะผู้วิจัยเห็นความสำคัญจึงได้นำวิธีการเรียนในห้องเรียนในการใช้กาวย้อมผ้า แต่เปลี่ยนเป็นวัสดุในท้องถิ่นจังหวัด ค้นพบผ้าทอไทยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จึงนำมาย้อมกาวและประดิษฐ์เป็นงานไทยแบบสวยงาม อาทิ พานพุ่ม ดอกสุพรรณิการ์ และงานมาลัย ตกแต่งกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ (ร.10) แสดงถึงความจงรักภักดีของประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์จากของดีจังหวัดสระบุรี หวังต่อยอดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาจะนำเป็นของฝาก/ของที่ระลึก หรือประดับตามอาคารบ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การนำผ้าทอไทยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรีนำมาสร้างสรรค์เป็นงานประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์ไทย เป็นงานหัตถศิลป์ประดิษฐ์ที่มีคุณค่าและมีความวิจิตรตระการตาเหมาะแก่การมอบเป็นของที่ระลึกหรือประดับไว้เคารพบูชาตามอาคาร บ้านเรือน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานหัตถศิลป์
1. ได้ผลิตภัณฑ์สุพรรณิการ์ ทรงสุวรรณ จากผ้าทอไทยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
2. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ในการนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์ไทยที่ทรงคุณค่า เป็นการเพิ่มมูลค่าและเพิ่มช่องทางหารายได้
3. ผู้เรียนได้ทดลองใช้วัสดุนอกเหนือจากที่ใช้ในการเรียนในห้องเรียนแล้วผสมผสานวิธีการประดิษฐ์ต่างๆ สร้างสรรค์เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางจิตใจ
4. เป็นการอนุรักษ์และสืบสานการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์ไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุปวีณ์ เหล็กแก้วคหกรรม
2นางสาว กรองกาญจน์ ถาวรวัฒนเจริญคหกรรม
3นาย ธนิสร คงสมบูรณ์ศิลปกรรม
4นางสาว พิมรัมภา ชูรูปศิลปกรรม
5นางสาว รุ้งนภา ทับขุนทดสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฐาปนี เรืองสมุทร์ปวช.
2นาย ภัทราวรรณ กัลป์หากุลปวช.
3นางสาว ภัทราพร จำวันปวช.
4นางสาว ดวงกมล รัตนตุมหิปวช.
5นางสาว ภารวี ประคองจิตร์ปวช.
6นางสาว ณัฐณิชา บุญแตงปวช.
7นางสาว รุจิรา จักรพลปวช.
8นางสาว สุจิตรา ผูกบุญเชิดปวช.
9นางสาว อรยา คานปวช.
10นาย อนาวิน สินพูลปวส.