สบู่กาแฟทองคำในใยบวบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุชา บุปผาพ่วง-
2นาง จงจินต์ ค่ายบุรี-
3นาง อติกานต์ วิมลเกษม-
4นางสาว ทิวาพร เชื้อหมอ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิริพงษ์ แสนซุ้งปวส.
2นางสาว วริศรา สมฤทธิ์ปวส.
3นางสาว จันทนา วรรณชนปวส.
4นาย จตุรพร อุทธาปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

รายงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สบู่กาแฟในใยบวบทองคำโดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้สบู่ในใยบวบ โดยนำเสนอเป็นค่าร้อยละ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้สบู่กาแฟในใยบวบ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ซึ่งมีแนวโน้มของความคิดเห็นที่มีความแตกต่างกันน้อย โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 เมื่อวิเคราะห์ตามข้อรายการ พบว่า ข้อรายการที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงสุด คือ ปริมาณของผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับราคา และประสิทธิภาพของสบู่กาแฟในใยบวบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รองลงมา คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการสบู่กาแฟในใยบวบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 สำหรับข้อรายการประเมินที่ค่าน้อยที่สุดของเกณฑ์การประเมิน คือ สีของสบู่กาแฟในใยบวบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรนำกลิ่นของสมุนไพรชนิดอื่นมาทำสบู่ในใยบวบทองคำ และ สามารถใช้ได้สะดวก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ได้สบู่กาแฟทองคำในใยบวบ
2 ได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป