โปรแกรมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในระดับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรศักดิ์ การดี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติธร โรจนอุดมพรปวส.
2นาย ธนธัช อัศวรัตนากรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การลงคะแนนเสียงเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพื่อทดสอบหลักการของเสียงข้างมาก การลงคะแนนเสียงจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเสียงข้างมากตกลงใจที่ให้เกิดผลหรือการปฏิบัติไปตามที่ตกลงใจนั้น การลงคะแนนอาจทำโดยเปิดเผย หรือโดยการลงคะแนนแบบลับ การลงคะแนนแบบเปิดเผยที่มีอยู่โดยทั่วไป เช่น การยกมือ การแยกกลุ่มคนที่มีความเห็นต่างกัน ออกเป็นกลุ่ม ส่วนการลงคะแนนแบบลับเช่น การหย่อนบัตรเลือกตั้ง ได้มีการนำกระดาษมาใช้ทำบัตรลงคะแนน หรือบัตรเลือกตั้งเพื่อใช้ในการลงคะแนน ในเวลาต่อมาเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น คอมพิวเตอร์ได้ถือกำเนิดขึ้นมา แต่ซอฟต์แวร์ลงคะแนนเสียงในคอมพิวเตอร์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ผู้จัดทำจึงเขียนซอฟต์แวร์นี้เพื่อให้การลงคะแนนเสียงมีความทันสมัย สะดวก และเพื่อลดกระบวนการในการลงคะแนนเสียง ได้มีการนำระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์มามีบทบาทช่วยในการลงคะแนนเสียงโดยซอฟต์แวร์เครื่องลูกข่ายจะช่วยในการนับคะแนนจากผู้ลงคะแนนเสียง และส่งคะแนนเสียงไปแสดงผลที่ซอฟต์แวร์เครื่องแม่ข่าย จากนั้นจึงเก็บข้อมูลคะแนนเสียงลงในระบบฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์นี้สามารถแก้ไขชื่อ รูปภาพ ข้อความ ของผู้สมัครในแต่ละรอบได้ และยังพัฒนาต่อไปสู่การเลือกตั้งในระดับที่สูงขึ้นได้อีก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นโปรแกรมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เป็นต้นแบบนำให้ไปต่อยอดต่อไป