ตะแกรงย่างแบบเสียบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัชพงศ์ กาบจันทร์-
2นาย สุระสิทธิ์ พิศเพ็ง-
3นาย อนุชา อุดมพันธ์-
4นาย อาคม ไกรรักษ์-
5นางสาว ปราณี รองสุพรรณ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สหัสวรรษ บุญรักษาปวช.
2นาย ศุภมิตร อาจทวีกุลปวช.
3นางสาว น้ำฝน ธรรมวิเศษปวส.

วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในการประกอบอาหารประเภทปิ้งย่าง ตะแกรงย่างทั่วไปแบบหนีบมีช่องที่เป็นตะแกรง ข้อจำกัดในการยางคือถ้าต้องการย่างวัตถุดิบที่มีขนาดเล็กอาจทำให้วัตถุดิบที่ใช้ย่างตกหล่น ผ่านช่องตะเเกรงตกลงพื้น และเขม่าที่ติดกับตะแกรงจะติดกับวัตถุดิบที่ใช่ย่างเมื่อนำไปบริโภคจะทำให้เขม่าเข้าสู่ร่างกาย คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเหล็กย่างที่สามารถย่างวัตถุดิบได้หลายอย่างโดยที่วัตถุดิบไม่ตกลงพื้นและไม่ทำให้เขม่าที่ติดกับตะแกรงย่าง ติดกับวัตถุดิบที่ใช่ย่าง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถย่างวัตถุดิบได้หลายขนาดโดยวัตถุดิบไม่ตกหล่น วัตถุดิบไม่สัมผัสตะแกรงที่เป็นเขม่า