ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชญ์วริน เนตรรักษ์อุตสาหกรรม
2นาย อาทิตย์ คำกลอนลือชาอุตสาหกรรม
3นาย ศุภเขตต์ ศูนย์โศรกอุตสาหกรรม
4นาย ยุตจพงศ์ โกศลจิตรอุตสาหกรรม
5นาย ธวัชชัย ปัญญาดีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เทิดพงษ์ แย้มพึ่งปวช.
2นาย สาริศ ลาเพียรกุลปวช.
3นาย ไตรวุฒิ ทองสีเข้มปวช.
4นาย อภิชาต บัวศรีปวช.
5นางสาว ณัฐธิดา คำบลปวส.
6นาย จักรกริช แซ่อึ่งปวส.
7นาย จิรวัฒน์ คุ้มสว่างปวส.
8นาย วุฒิชัย ชัยสาลีปวส.
9นาย ภาณุรุจ โทบุราณปวส.
10นาย จักรกริช ศรีแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

เนื่องจากมีแนวโน้มความต้องการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรในโลกเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก ในปัจจุบันเกษตรมีการสร้างและใช้โรงเรือนเพื่อควบคุมผลผลิตการเกษตรแต่ยังขาดแรงงานที่มีความรู้ ในการตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื่น และระบบการควบคุมอากาศในโรงเรือน ซึ่งปัจจัยสำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการทำเกษตรแบบใช้โรงเรือน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะทำ ระบบโรงเรือนอัจฉริยะขึ้น เพื่อควบคุมระบบโรงเรือนผ่านมือถือสมาร์ทโฟน ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีประสิทธิภาพในผลิต และลดต้นทุน ทางด้านแรงงาน ด้านพลัง อีกทั้งช่วยเพิ่มผลผลิตการส่งออกสินค้าทางการเกษตรของไทยอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เกษตรกรผู้ใช้โรงเรือนสามารถควบคุมโรงเรือนผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้

2. เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้โรงเรือนง่ายต่อการตรวจสอบโรงเรือนผ่านมือถือสมาร์ทโฟน
1. เพื่อควบคุมโรงเรือนผ่านมือถือสมาร์ทโฟน

2. เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้โรงเรือนง่ายต่อการตรวจสอบโรงเรือนผ่านมือถือสมาร์ทโฟน