ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชญ์วริน เนตรรักษ์-
2นาย อาทิตย์ คำกลอนลือชา-
3นาย ศุภเขตต์ ศูนย์โศรก-
4นาย ยุตจพงศ์ โกศลจิตร-
5นาย ธวัชชัย ปัญญาดี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เทิดพงษ์ แย้มพึ่งปวช.
2นาย สาริศ ลาเพียรกุลปวช.
3นาย ไตรวุฒิ ทองสีเข้มปวช.
4นาย ณัฐธิดา คำบลปวส.
5นาย จักรกริช แซ่อึ่งปวส.
6นาย จิรวัฒน์ คุ้มสว่างปวส.
7นาย วุฒิชัย ชัยสาลีปวส.
8นาย ภาณุรุจ โทบุราณปวส.
9นาย จักรกริช ศรีแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีแนวโน้มความต้องการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรในโลกเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลก อีกทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าทางการเกษตรของไทยอีกด้วย เช่น การแนะนำการปลูกพืชให้เหมาะสมต่อพื้นที่ การสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เร็วขึ้น เป็นต้น ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะทำ ระบบโรงเรือนอัจฉริยะขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อควบคุมโรงเรือนผ่านระบบคอมพิวเตอร์
2. เพื่อให้เกษตรกรผู้ใช้โรงเรือนง่ายต่อการตรวจสอบโรงเรือนผ่านระบบคอมพิวเตอร์