ระบบอาหารฟาร์มไก่อัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธวัชชัย ปัญญาดี-
2นาย วิชญ์วริน เนตรรักษ์-
3นาย วิชัย แย้มชม-
4นาย จรัญ อินเกิด-
5นาย ยุตจพงศ์ โกศลจิตร-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรกริช ศรีแก้วปวส.
2นาย วุฒิชัย ชัยสาลีปวส.
3นาย ภาณุรุจ โทบุราณปวส.
4นาย จักรกริช แซ่อึ่งปวส.
5นางสาว ณัฐธิดา คำบลปวส.
6นาย จิรวัฒน์ คุ้มสว่างปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อเป็นที่นิยมของเกษตรกรและบุคคลทั่วไป แต่การเลี้ยงไก่ก็มีความจำเป็นในการดูแลเรื่องการให้อาหารและความสะอาดเป็นอย่างดีและเป็นสิ่งจำอย่างยิ่งที่ต้องเอาใจใส่ดูแล ซึ่งมีผลที่ทำให้ไก่ไข่ ออกไข่ให้เกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงคิดและหาวิธีควบคุมอาหารฟาร์มไก่โดยใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะในการให้ ระบบควบคุมอาหารฟาร์มไก่อัจฉริยะโดยใช้การควบคุมอัตโนมัติ เพื่อลดปัญหาการให้อาหารไก่ไม่ตรงเวลา และประหยัดเวลาให้แก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อให้มีเวลาในการทำงานมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นการเพิ่มความสะดวกในการเลี้ยงไก่

ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงาน

ลดปัญหาการให้อาหารไก่ไม่ตรงเวลา

ประหยัดเวลาในการให้อาหารไก่ และมีเวลาในการทำงานมากขึ้น
สามารถใช้ในโรงเรือนเลี้ยงไก่ทุกประเภท

สามรถให้อาการไก่ได้ตรงต่อเวลาและปริมาณที่เหมาะสมแก่ไก่