อุปกรณ์ปอกฉนวนสายไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณภัทร ไม้แก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล อินทองปวส.
2นาย ทวีป ศรีเมืองปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์ปอกฉนวนสายไฟฟ้าสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับไฟฟ้าและศึกษาประสิทธิภาพการทำงานการทำงานของอุปกรณ์ปอกฉนวนสายไฟฟ้า เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ปอกฉนวนสายไฟฟ้านำสิ่งประดิษฐ์ไปทดลองการทำงานหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน จากการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ปอกฉนวนไฟฟ้า พบว่าประสิทธิภาพในการใช้งานอยู่ในระดับ ดี มีการทำงานที่มีความปลอดภัยขึ้นบนเสาไฟฟ้าหรือข้างล่าง เราได้ลองให้ช่างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทดลองแล้วพบว่าว่าประสิทธิภาพในการทำงานของอุปกรณ์อยู่ในระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นอุปกรณ์ปอกฉนวนสายไฟเอนกประสงค์ที่ช่วยให้ความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้ใช้
1. เพื่อสร้างอุปกรณ์ปอกฉนวนสายไฟฟ้า
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ปอกฉนวนสายไฟฟ้า
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานอุปกรณ์ปอกฉนวนสายไฟฟ้า