อุปกรณ์กรองน้ำ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากแบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้อุปกรณ์กรองน้ำประปา (Water Filtration Device) โดยทำการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ โดยทำการสุ่มแบบเจาะจง จำนวน 10 คน พบว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้อุปกรณ์กรองน้ำประปา (Water Filtration Device) เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 20 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 80 จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้อุปกรณ์กรองน้ำประปา (Water Filtration Device) มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 3.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถกรองน้ำได้อย่างมีคุณภาพ
2. สามารถแยกสิ่งปนเปื้อนที่มากับน้ำได้
1. สามารถสร้างอุปกรณ์กรองน้ำประปา ที่มีคุณภาพเหมาะสมในการใช้งาน (Water Filtration Device)
2. ทราบความพึงพอใจของผู้ใช้อุปกรณ์กรองน้ำประปา (Water Filtration Device)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สวิดี วัฒนะบุตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วรพจน์ วงษาราษฏร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3ว่าที่ ร.ต. หญิง สุภาพ บุญมีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว หัตถพร ชูทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นภัส ศรีเจริญปวส.
2นาย ครรชิต พวงมณีปวส.
3นางสาว ศิริมา ทัดประดิษฐ์ปวส.
4นาย จตุพร วัธโนปวส.
5นางสาว ธนพร ศรีสุรักษ์ปวส.