ทุ่นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเลสำหรับอนุรักษ์แนวปะการัง

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัญหาอุบัติเหตุการชนของเรือกับแนวปะการังบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มีสัญญาณไฟแจ้งเตือนบริเวณแนวปะการังผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างทุ่นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเลสำหรับอนุรักษ์แนวปะการังสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการขึ้นลงของคลื่นทะเลได้แม้มีระดับการกระเพื่อมของคลื่นเพียงเล็กน้อย โดยพลังงานที่ผลิตได้จะนำไปจ่ายให้ไฟแสดงสัญญาณแสดงอาณาเขตของแนวปะการัง รวมถึงมีชุดผูกเรือสำหรับใช้จอดเรือที่สามารถป้องกันการทิ้งสมอของเรือไปทำลายปะการังและมีระบบ GPS ที่ระบุตำแหน่งของทุ่น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ ทุ่นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเลสำหรับอนุรักษ์แนวปะการังสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าครั้งละ จำนวน 20 Watt โดยมีระบบแจ้งเตือนด้วยไฟสัญญาณและส่งผ่าน line โดยมีประสิทธิภาพในระดับสูง
ประโยชน์
1.ผลิตพลังงานปีละ 175.2 kw สำหรับใช้อนุรักษ์แนวปะการัง และลดการสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
2 เพิ่มจำนวนทุ่นจำนวนมากขึ้นสำหรับประยุกต์เชื่อมต่อในการผลิตกระแสสำหรับจำหน่ายหรือใช้งานภายในชุมชนที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ เส้งพัฒน์อุตสาหกรรม
2นาย เฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์อุตสาหกรรม
3นาย นิติภูมิ แย้มจิตรอุตสาหกรรม
4นาง ธัญนันท์ ชัยศรอุตสาหกรรม
5นางสาว อาภาพร ปานนุ่นอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เตมีย์ เนตรพุกกณะปวส.
2นาย วีระพล บุญจันทร์ปวส.
3นาย วรัญญู พรหมสอนปวส.
4นางสาว อรพรรณ วิชาพลปวส.
5นาย สิริยศ ศรีสุขปวส.
6นางสาว วทันยา มั่นคงปวส.
7นาย ปุณณ์ ลิมป์พานิชกุลปวส.
8นางสาว สุมนตรี หรรษาพลางกูรปวส.