ชุดขับเคลื่อนรถเข็นคนพิการด้วยไฟฟ้า

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

โครงการชุดขับเคลื่อนรถเข็นคนพิการด้วยไฟฟ้า ในปัจจุบันจากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาชีวิตของคนพิการแห่งชาติ พบว่ามีผู้พิการขา เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากในสังคม ผู้พิการส่วนมากจึงต้องใช้รถเข็นในการเคลื่อนที่ ซึ่งรถเข็นผู้พิการที่ใช้กัน ส่วนมากเป็นรถเข็นแบบธรรมดาที่ใช้กำลังแขนในการควบคุมการขับเคลื่อน ซึ่งการใช้กำลังแขน อาจจะทำให้เกิดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดขับเคลื่อนรถเข็นคนพิการด้วยไฟฟ้าผู้จัดทำได้กำหนดเป้าหมายเพื่อที่จะออกแบบและสร้างชุดขับเคลื่อนรถเข็นคนพิการด้วยไฟฟ้า ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ อีกทั้งยังสามารถทดสอบหาประสิทธิภาพการใช้งานของ
ชุดขับเคลื่อนรถเข็นคนพิการด้วยไฟฟ้าได้ และยังศึกษาความพึงพอใจของชุดขับเคลื่อนรถเข็นคนพิการด้วยไฟฟ้าได้โดยการประเมินแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
อำนวยความสะดวกให้ผู้พิการ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปฏิพัทธ์ อุ่นอกอุตสาหกรรม
2นาย ชยานันท์ สีคำอุตสาหกรรม
3นาง พิกุล ดวงเกษมสามัญ
4นาย พานิช อุ่นอกอุตสาหกรรม
5นาย โยธิน แสงสง่าอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วสันต์ วงศ์สิงห์ปวส.
2นาย สุนทร ลมเลยปวส.
3นาย ขจรศักดิ์ ใจเวียงปวส.