เครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์กึ่งอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิโรจน์ มั่นคงอุตสาหกรรม
2นางสาว ภัสสร อ่ำหนองโพธิื์อุตสาหกรรม
3นาย ชาญณรงค์ แช่มช้อยอุตสาหกรรม
4นาย สุรชัย ทันสมัยอุตสาหกรรม
5นาย นพดล วิพานิชอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐวุฒิ ทันสมัยปวช.
2นาย พงศกร เพ็ญจันทน์ปวช.
3นาย จตุพงศ์ พรานเจริญปวช.
4นาย ณัฐนันท์ กองเกตุใหญ่ปวช.
5นาย มนตรี จำพานิชปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อประหยัดเวลาในการทำดอกไม้จันทน์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มแม่บ้านดอกไม้จันทน์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เครื่องตัดกลีบดอกไม้จันทน์กึ่งอเนกประสงค์ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ การหาค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยมีดังนี้ หัวข้อประเมินเครื่องตัดกลีบดอกไม้จันทน์ โดยภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 5 สำหรับการพิจารณารายด้านได้แก่ความแข็งแรงทนทานเมื่อนำไปใช้ มีหัวข้อประเมินเครื่องตัดกลีบดอกไม้จันทน์ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.7 และ มีหัวข้อประเมินเครื่องตัดกลีบดอกไม้จันทน์ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 3.8

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ประหยัดเวลาในการตัดกลีบดอกไม้จันทน์ สร้างความสะดวกสบายและสร้างอาชีพให้ชาวบ้านได้
2. สามารถแก้ปัญหาการทำดอกไม้จันทน์ล่าช้า ของกลุ่มชาวบ้านดอกไม้จันทน์ ของชุมชนตำบล ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
3. ช่วยพัฒนากิจกรรมการทำอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. เป็นแนวทางการวิจัย ในงานอื่น ๆ ต่อไป