เครื่องเพิ่มแรงดันน้ำจากความดันอากาศ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วายุ หันสมร-
2นาย อภิรัก แสงสว่าง-
3นาย ไมตรี แสนวันนา-
4นาย สุเมธ หาทรัพย์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิพัฒน์ พานทองปวช.
2นาย พิศาล พิระชัยปวช.
3นางสาว สุพัตรา อนงค์พรปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

“เครื่องเพิ่มแรงดันน้ำจากความดันอากาศ” เป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำทั่วไป เนื่องจากการเดินท่อส่งน้ำโดยทั่วไปนั้น จะมีระยะทางการเดินท่อไม่เท่ากัน ทั้งนี้จึงเป็นเหตุให้แรงดันในระบบท่อส่งน้ำลดลง ตามระยะความยาวของท่อส่งน้ำ น้ำไหลช้า ดังนั้นเพื่อไม่ให้แรงดันในระบบท่อส่งน้ำลดลง และเป็นการเพิ่มแรงดันในระบบท่อส่งน้ำ ทางผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์ จึงได้ออกแบบให้เครื่องเพิ่มแรงดันน้ำจากความดันอากาศ โดยอาศัยแรงดันอากาศ เป็นตัวเพิ่มแรงดันให้กับน้ำ เพื่อให้น้ำไหลแรงขึ้น และสามารถส่งน้ำได้ในระยะทางไกล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องเพิ่มแรงดันน้ำจากความดันอากาศ เป็นเครื่องเพิ่มแรงดันในระบบท่อส่งน้ำ โดยอาศัยแรงดันอากาศ ไปผลักดันน้ำให้ใหลแรงยิ่งขึ้น