ข้าวหลามเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อาทิตย์ คำกลอนลือชา-
2นาย ธรรมนูญ แก้วเสถียร-
3นาย วิชญ์วริน เนตรรักษ์-
4นาย ธีระยุทธ มอญขาม-
5นาย ฤทธิชัย สรรพวุธ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธวัชชัย ฤทธีปวช.
2นาย กฤษฎา วรคำปวช.
3นาย ธนบูรณ์ มุลาปวช.
4นาย จิรวัฒน์ ลัดลอยปวส.
5นาย กรศิริ ศรีสมโยคปวส.
6นาย วนชาติ เจริญเกียรติปวส.
7นาย ทรงสิทธิ์ คุ้มทองปวส.
8นาย จักรกริช แซ่อึ่งปวส.
9นาย พยุพล ชิณแสนปวส.
10นาย บรรชา ศรีบุญเรืองปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ข้าวหลามเป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้ อำเภอวัฒนานครมีการทำข้าวหลามอย่างมากมายและหลากหลาย และได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงสำหรับลูกค้าที่ซื้อเพื่อรับประทานรวมถึงซื้อเพื่อเป็นของฝาก ประกอบกับการทำข้าวหลามในปัจจุบันมีอยู่อย่างมากมายหลายสูตรผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาสูตรข้าวหลามให้ได้รสชาติที่อร่อยและเหมาะสมกับลูกค้าในทุกวัยรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุอีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เพื่อสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ได้ข้าวหลามเพื่อสุขภาพที่มีคุณค่าภาพทางโภชนาการมากกว่าข้าวหลามที่มีจำหน่ายจากท้องตลาด

- ช่วยให้ผู้บริโภคข้าวหลามเพื่อสุขภาพ มีสุขภาพที่แข็งแรง

- เป็นแนวทางในการสร้างอาชีพเพื่อเป็นรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน

- ทราบถึงคุณค่าทางโภชนาการของข้าวหลามเพื่อสุขภาพ

- พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
- ข้าวหลามเพื่อสุขภาพมีรสชาติที่อร่อย มีรูปร่างและขนาดที่สวยงาม เหมาะสม

- ข้าวหลามเพื่อสุขภาพมีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดถูกหลักอนามัย