Health Restoration Chair

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

โครงการนี้นำเสนอการสร้างและหาประสิทธิภาพเก้าอี้เพื่อสุขภาพ โดยอาศัยหลักการหมุนของแกนเหล็ก ที่ด้านล่างของเก้าอี้หลักการทำงานคล้ายกับรถจักรยาน เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย หรือทำกายภาพบำบัดได้ด้วยตนเอง จากการทดสอบผลการทำงานของเก้าอี้เพื่อสุขภาพ เก้าอี้เพื่อสุขภาพสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้งานเก้าอี้เพื่อสุขภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.เก้าอี้เพื่อสุขภาพสามารถใช้งานออกกำลังกายได้

2.เก้าอี้เพื่อสุขภาพสามารถใช้ทำกายภาพบำบัดได้

3.มีคุณภาพการใช้งานทนทาน

4.ผู้ประดิษฐ์ได้รับประสบการณ์ตรง

5.เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ

6.สามารถใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้
1.ให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวและออกกำลังกายได้โดยการเคลื่อนย้ายรถเข็ญไปในที่ต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น

2.ให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ต้นทุนต่ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นริศรา คำสนิท-
2นางสาว พัชรีญา ก้องสูงเนิน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย โชคอภิทักษ์ จวงสมุทรปวส.
2นางสาว ภัทราวรรณ หงษ์ทองดีปวส.
3นางสาว ประภาพร แสนวันนาปวส.
4นาย นคร แกนไชนิรันดิ์ปวส.
5นาย อนุชาติ สมัยกุลปวส.
6นาย ธีรวัฒน์ สังข์ศรีปวส.
7นางสาว ณัชชา คำมีรัตน์ปวส.