ระบบสารสนเทศข้อมูลสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จุลศักดิ์ ปัตโชติชัย-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กวิน ดวงสุวรรณปวช.
2นาย ชัชชัย วงทำเนียบปวส.
3นางสาว จันทิมา ตั้งไพรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การจัดทำระบบสารสนเทศข้อมูลสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพชนแดน ทีมผู้จัดทำสิ่งประดิษฐ์และครูที่ปรึกษา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนวิเคราะห์และออกแบบระบบ SDLC และได้ศึกษาข้อมูลการเข้าพบครูพยาบาลของสถานศึกษา ของนักเรียนนักศึกษาแต่ละบุคคล และได้ดำเนินการจัดทำโดยใช้เว็บแอฟลิเคชั่น ในการจัดทำ โดยผู้ใช้งานจะสามารถทราบประวัติการมารับยา การมาพบครูพยาบาล และป้องกันการให้ยาที่นักเรียนนักศึกษา แพ้ยา สามารถสรุปข้อมูลการใช้บริการแต่ละภาคเรียนได้ ทราบความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้เรียน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แบบระบบสารสนเทศ ให้ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียน นักศึกษา
จัดเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษา สามารถตรวจสอบประวัติการเข้าพบครูพยาบาลได้ ป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพ้ยา