เครื่องควบคุมความชื้นในโรงเลี้ยงไส้เดือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤษณะ บุพศิริอุตสาหกรรม
2นางสาว ประภาพร เลิศเสถียรสามัญ
3นางสาว ฐิติชญา ฤทธิ์บัณฑิตย์อุตสาหกรรม
4นาย โกวิทย์ อุดมพันธ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรชัย บุตรกุลปวช.
2นางสาว กัญญารันต์ ภูเวียงปวช.
3นาย ธวัชชัย เหล่าบัวปวช.
4นาย ชุติมา ลักษณะวงค์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง เครื่องควบคุมความชื้นในโรงเลี้ยงไส้เดือน มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมความชื้นในโรงเลี้ยงไส้เดือน เพื่อศึกษาการทำงานของเครื่องเครื่องควบคุมความชื้นในโรงเลี้ยงไส้เดือน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อของผู้ทดลองใช้เครื่องควบคุมความชื้นในโรงเลี้ยงไส้เดือน ผลการวิจัย พบว่า ผู้วิจัยสามารถผลิตเครื่องควบคุมความชื้นในโรงเลี้ยงไส้เดือนได้ สามารถทำงานอัตโนมัติได้ และสามารถทำงานผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือได้ และมีค่าความพึงพอใจผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องควบคุมความชื้นในโรงเลี้ยงไส้เดือนให้ความชื้นในโรงเลี้ยงไส้เดือนอัติโนมัติ โดยที่ผู้เกษตรกรไม่ต้องเดินไปรดน้ำเองทุกวัน โรงเลี้ยงสามารถตรวจสอบความชื้นในดินแล้วปล่อยละอองน้ำเองอัติโนมัติ
เครื่องควบคุมความชื้นในโรงเลี้ยงไส้เดือน มีลักษณะเป็นชุดควบคุมความชื้นในดิน ที่สามารถปล่อยล่ะอองน้ำเมื่อความชื้นในดินมีค่าน้อย และหยุดการทำงานเมื่อความชื้นในดินมีค่าตามที่ต้องการ แลัวยังสามารถส่งข้อมูลความชื้นในดินไปแสดงบนโทรศัพท์มือถือให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไส้เดือนรู้ว่าโรงเลี้ยงมีความชื้นในดินอยู่ที่ปริมาณเท่าไร ผู้ใช้ยังสามารถใช้แอฟพิเคชั่นควบคุมการปิดเปิดละอองน้ำเองได้ด้วย