เครื่องดำนากล้าถาด v.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
2นาย ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
3นาย คมสัน พึ่งพรหมอุตสาหกรรม
4นางสาว สุภาพันธ์ เชื้อหนองโปร่งเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
5นางสาว รัศมี แตงกลางสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนันต์ชัย จันทะคุณปวช.
2นาย วรโชติ สามลปวช.
3นาย สุวัฒน์ ยศศรีปวช.
4นาย พรชัย ม่วงขวัญปวส.
5นาย ปฏิภาณ บรรทัดจันทร์ปวส.
6นาย กิตตินันต์ เกษชนกปวส.
7นาย ปัญญากร โยวัลย์ปวส.
8นาย ธนทัต ตั้งพิสิฐโยธินปวส.
9นางสาว ศิรดา แย้มพันธ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

เครื่องดำนากล้าถาด V.2 เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาต่อยอดเครื่องดำนากล้าถาด ที่เคยได้รับรางวัล Honor Awards ระดับภาคเหนือในปี 2559 โดยปรับปรุงรูปทรง วัสดุ หัวปักดำ และแก้ไขกลไกให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยจะใช้คนในการลากเครื่องดำนากล้าถาด V.2 แล้วมีระบบสับอตโนมัติสำหรับสับต้นกล้าเพื่อปักต้นกล้าไปในโคลน ครั้งละ 4 แถว โดยใช้กลไล ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาที่การดำนาปกติต้องใช้คนก้มดำนา ทำให้เกิดการปวดหลัง และลดต้นทุนหากต้องใช้รถดำนาขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบเครื่องดำนากล้าถาด V.2 กับวิธีการปักดำแบบอื่น เครื่องดำนากล้าถาด V.2 จะประหยัดงบประมาณที่สิ้นเปลืองต่างๆ ได้ 100% และความพึงพอใจของเกษตรกรที่ทดลองใช้เครื่องดำนากล้าถาด V.2 มีความพึงพอใจมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องดำนาที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ทนทาานต่อการใช้งาน มีหัวด้นาที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานโดยใช้คนลากและมีกลไกสับกล้าลงนาโดยไม่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน
ประโยชน์
1. เพื่อเป็นเครื่องช่วยในการปักดำนา และประหยัดต้นทุนในการดำนา
2. เป็นเครื่องดำนาที่ไม่ใช้เชื้อเพลิง ไม่ก่อมลพิษ