เครื่องดำนากล้าถาด v.2

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
2นาย ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
3นาย คมสัน พึ่งพรหมอุตสาหกรรม
4นาย สุเมธ ทองสุขดีสามัญ
5นางสาว สุภาพันธ์ เชื้อหนองโปร่งเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนันต์ชัย จันทะคุณปวช.
2นาย วรโชติ สามลปวช.
3นาย สุวัฒน์ ยศศรีปวช.
4นาย พรชัย ม่วงขวัญปวส.
5นาย ปฏิภาณ บรรทัดจันทร์ปวส.
6นาย กิตตินันต์ เกษชนกปวส.
7นาย ปัญญากร โยวัลย์ปวส.
8นาย ธนทัต ตั้งพิสิฐโยธินปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

เครื่องดำนากล้าถาด V.2 เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาต่อยอดเครื่องดำนากล้าถาด ที่เคยได้รับรางวัล Honor Awards ระดับภาคเหนือในปี 2559 โดยปรับปรุงรูปทรง วัสดุ หัวปักดำ และแก้ไขกลไกให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยจะใช้คนในการลากเครื่องดำนากล้าถาด V.2 แล้วมีคันดึงสำหรับสับต้นกล้าเพื่อปักต้นกล้าไปในโคลน ครั้งละ 4 แถว โดยออกแบบเพื่อแก้ปัญหาที่การดำนาปกติต้องใช้คนก้มดำนา ทำให้เกิดการปวดหลัง และลดต้นทุนหากต้องใช้รถดำนาขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบเครื่องดำนากล้าถาด V.2 กับวิธีการปักดำแบบอื่น เครื่องดำนากล้าถาด V.2 จะประหยัดงบประมาณที่สิ้นเปลืองต่างๆ ได้ 100% และความพึงพอใจของเกษตรกรที่ทดลองใช้เครื่องดำนากล้าถาด V.2 มีความพึงพอใจมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องดำนาที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ทนทาานต่อการใช้งาน มีหัวด้นาที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานโดยใช้คนลากและสับกล้าลงนา โดยใช้ระบบกลไกเป็นหลัก ไม่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน