อุปกรณ์ช่วยยึดจับบันได

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
2นางสาว รัศมี แตงกลางสามัญ
3นาย ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
4นาย เอกพจน์ สิงห์สมอุตสาหกรรม
5นาย คมสัน พึ่งพรหมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรโชติ สามลปวช.
2นาย ณัฐพล มูลรัตน์ปวช.
3นาย ปัญญากร โยวัลย์ปวช.
4นาย กิตตินันต์ เกษชนกปวช.
5นาย ปฏิภาณ บรรทัดจันทร์ปวส.
6นาย ธนทัต ตั้งพิสิฐโยธินปวส.
7นาย พรชัย ม่วงขวัญปวส.
8นางสาว ศิรดา แย้มพันธ์ปวส.
9นาย ณัฐพล คำบุดดาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในการปฏิบัติงานช่างภายนอกอาคารโดยเฉพาะงานที่ต้องมีการใช้บันไดในการปีนเสาไฟฟ้า โดยจะต้องใช้ตัวบุคคล 2 คนในการปฏิบัติงาน คือ คนหนึ่งจะขึ้นปฏิบัติงานบนบันได และอีกคนหนึ่งจะเป็นผู้จับบันไดไว้ ซึ่งมีความเสี่ยงทั้ง 2 ทางคือ ผู้ที่ปฏิบัติงานบนบันไดจะเสี่ยงจากเหตุบันไดเลื่อนหลุดจากเสาอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ และผู้ที่จับบันไดก็จะเสี่ยงในเรื่องของอุปกรณ์ตกหล่นใส่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้จับยึดบันไดโดยใช้รีโมตเป็นตัวควบคุม เพื่อยึดบันไดกับเสาไฟฟ้าไม่ให้เลื่อนหลุด เป็นการป้องกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า โดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชุดอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยแขนจับที่สามารถยึดจับได้ด้วยมอเตอร์ สามารถใช้งานผ่านระบบรีโมตไร้สาย และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 12V
ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับช่วยจับยึดบันไดกับเสาไฟฟ้าเพื่อไม่ให้เลื่อนหลุดจากเสาไฟฟ้าขณะใช้งาน และอุปกรณ์ช่วยจับยึดบันไดสามารถใช้งานได้ดีกว่ากว่าบันไดทั่วไปในด้านความปลอดภัย