อุปกรณ์ช่วยยึดจับบันได

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
2นางสาว รัศมี แตงกลางสามัญ
3นาย ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
4นาย เอกพจน์ สิงห์สมอุตสาหกรรม
5นาย คมสัน พึ่งพรหมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรโชติ สามลปวช.
2นาย ณัฐพล มูลรัตน์ปวช.
3นาย ปฏิภาณ บรรทัดจันทร์ปวส.
4นาย ธนทัต ตั้งพิสิฐโยธินปวส.
5นางสาว ชนิกานต์ คงเสือปวส.
6นาย พรชัย ม่วงขวัญปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในการปฏิบัติงานช่างภายนอกอาคารโดยเฉพาะงานที่ต้องมีการใช้บันไดในการปีนเสาไฟฟ้า โดยจะต้องใช้ตัวบุคคล 2 คนในการปฏิบัติงาน คือ คนหนึ่งจะขึ้นปฏิบัติงานบนบันได และอีกคนหนึ่งจะเป็นผู้จับบันไดไว้ ซึ่งมีความเสี่ยงทั้ง 2 ทางคือ ผู้ที่ปฏิบัติงานบนบันไดจะเสี่ยงจากเหตุบันไดเลื่อนหลุดจากเสาอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บ และผู้ที่จับบันไดก็จะเสี่ยงในเรื่องของอุปกรณ์ตกหล่นใส่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้จับยึดบันไดโดยใช้รีโมตเป็นตัวควบคุม เพื่อยึดบันไดกับเสาไฟฟ้าไม่ให้เลื่อนหลุด เป็นการป้องกันภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า โดยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นชุดอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยแขนจับที่สามารถยึดจับได้ด้วยมอเตอร์ สามารถใช้งานผ่านระบบรีโมตไร้สาย และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด 12V