ระบบสัญญาณไฟเตือนอัจฉริยะ

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในเขตชุมชนอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีเขตที่เป็นที่การจาราจรหนาแน่น โดยวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัยเป็นสถานศึกษาอยู่ในเขตนั้น โดยในตอนเช้าที่นักเรียนนักศึกษามาวิทยาลัย การจราจรจะหนาแน่น และยานพาหนะที่ใช้เส้นทางจราจรนี้ส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูง ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ระบบสัญญาณไฟเตือนอัจฉริยะ ที่มีสัญญาณไฟจราจร และระบบส่งสัญญาณภาพไร้สายมาบันทึกที่เครื่องบันทึกภาพ จากการทดสอบจะพบว่าการมองเห็นสัญญาณไฟในระยะที่เท่ากันเทียบกับสัญญาณไปเตือนของกรมทางหลวงใกล้วิทยาลัย ปรากฏว่าระบบสัญญาณไฟอัจฉริยะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่า สามารถส่งสัญญาณภาพจากกล้องไปสู่เครื่องบันทึกได้ชัดเจน และผู้ทดลองใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ โดยเก็บพลังงานไว้ที่แบตเตอรี่ ใช้วงจรไฟกระพริบแบบ LED ที่มีขายทั่วไปแสดงสัญญาณเตือน มีวงจรสลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าระหว่างแผงโซลาร์เซลล์กับแบตเตอรี่เมื่อแสงสว่างไม่เพียงพอ
ใช้เป็นสัญญาณไฟเตือนบนถนนเพื่อให้ผู้ใช้รถและถนนบริเวณนั้นๆใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพล นันทิอุตสาหกรรม
2นางสาว รัศมี แตงกลางสามัญ
3นาย เอกพจน์ สิงห์สมอุตสาหกรรม
4นาย ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
5นาย กิตติศักดิ์ ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรโชติ สามลปวช.
2นาย ณัฐพล คำบุดดาปวส.
3นาย อังศุชวาล จำปางามปวส.
4นางสาว ศิรดา แย้มพันธ์ปวส.
5นาย จักรพันธ์ นิยมชนปวส.
6นางสาว ภัทราวรรณ ลำพวนปวส.