กล้องวงจรปิดออนไลน์เคลื่อนที่

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

กล้องวงจรปิดเป็นอุปกรณ์ที่นับได้ว่าเป็นที่นิยมมากในสังคมไทยปัจจุบัน เนื่องจากคนให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในด้านต่างๆมากขึ้น เพราะเกิดของการงัดแงะ ย่องเบา ขโมยทรัพย์สิน การโจรกรรม หรือเหตุร้ายต่างๆมากมายทางผู้วิจัยได้เล็งเห็นแนวทางในการที่จะจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อความสะดวก สามารถเปิดดูกล้องผ่านมือถือ Smart Phone ได้ โดยผ่านกล้องออนไลน์ สามารถยกเคลื่อนที่ได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ที่มีคลื่นโทรศัพท์ครอบคลุม ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้ในหลากหลายกิจกรรม หลากหลายงาน เช่น ค่ายพักแรม เฝ้าระวังดินโคลนถล่ม เฝ้าระวังระดับน้ำขึ้น-ลง น้ำท่วม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ โดยเก็บพลังงานไว้ที่แบตเตอร์รี่ วงจรแปลงไฟเลี้ยงกล้องวงจรปิดและมีวงจรต่อสัญญาณโทรศัพท์3G
กล้องวงจรปิดออนไลน์เคลื่อนที่ จะสามารถช่วยให้การตรวจสอบดูแลพื้นที่ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการดูผ่านโทรศัพท์มือถึอ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
2นาย กิตติศักดิ์ ปัญญาภรณ์โสภณอุตสาหกรรม
3นาย เอกพจน์ สิงห์สมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล มูลรัตน์ปวช.
2นาย พงศ์พิพัทธ์ ต้องใจเพื่อนปวช.
3นาย จรูญโรจน์ ตาไวปวช.
4นาย กฤษดา เพ็งภู่ปวช.
5นาย ณัฐพล ว่องวิการปวช.
6นาย สุวัฒน์ ยศศรีปวช.
7นาย นพดล สีม่วงปวช.
8นาย ฉัตรชัย ตรีสังข์ปวช.
9นาย วันชนะ ผลสมบัติปวช.
10นาย ภูริวัฒน์ ดวงประทีปปวช.