ตู้เตือนตน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สุณิษา ผลอินหอมอุตสาหกรรม
2นาย กฤษ ทัดระเบียบอุตสาหกรรม
3นาย ปกรณ์ รักฉิมอุตสาหกรรม
4นาย อติชาต ทองมะลิอุตสาหกรรม
5นางสาว อิสรขวัญ เพชรทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกฤต ผลอินหอมปวช.
2นาย ณัชพล จิตสงครามปวช.
3นาย ณัฐสิทธิ์ บุญญวงศ์ปวช.
4นาย วงศกร สุทธิรักษ์ปวช.
5นางสาว จิรารักษ์ เรืองรุกปวช.
6นาย สารัช ทรัพยาสารปวช.
7นาย นพกร สุดภู่ทองปวช.
8นาย ธนากร อิศรพันธ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ตู้เตือนตน ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อหาประสิทธิภาพของตู้จดหมาย ที่มีการแจ้งเตือนผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไลน์ เพื่อเตือนผู้ใช้ไม่ให้ลืมจดหมายหรือเอกสารสำคัญในตู้จดหมาย ลดปัญหาการสูญหายของจดหมายหรือเอกสาร โดยมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการใส่จดหมายในตู้ เมื่อเปิดตู้จดหมายและเตือน เวลา 17.00 นาฬิกา เมื่อมีจดหมายค้างในตู้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหน่วยงานราชการ ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในการนำไปใช้และได้รับรองว่า ตู้เตือนตน สามารถนำไปใช้ได้จริง ผลการวิจัย พบว่าตู้เตือนตนจะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบแอปพลิเคชั่นไลน์ทันที ที่มีการใส่จดหมาย หรือเอกสารในตู้จดหมาย โดยมีประสิทธิภาพร้อยละ100

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการนำสิ่งประดิษฐ์ กล่องไปรษณีย์ (Mail box) ที่มีระบบการแจ้งเตือนผ่านระบบ Application Line โดยใช้ Arduino เป็นตัวควบคุม ผลการหาประสิทธิภาพ การแจ้งเตือนข้อความทาง Application Line มีความถูกต้องร้อยละ 100
1. เป็นตู้จดหมายที่มีระบบการแจ้งเตือน ผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์
2. เพื่อเตือนไม่ให้ลืมจดหมาย หรือเอกสารสำคัญในตู้จดหมาย
3. ลดปัญหาการสูญหายของจดหมาย หรือเอกสารสำคัญ