ชุดมือหมุนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประกาศิต ศรีเคนา-
2นาย อนนท์ ทาเทียว-
3นาย พิสิทธิ์ คุณวงศ์-
4นาย อิทธิพล กองทรัพย์-
5นางสาว พรนิภา หงษ์บินมา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัทรรินทร์ รามะมะปวช.
2นาย พรชก ชาญฉลาดปวช.
3นาย นที โคพะนังปวส.
4นาย ประกาศิต ศรีเคนปวส.
5นาง มณีรัตน์ จูมคอมปวส.
6นาย เกียรติศักดิ์ คำเสนาปวส.
7นาย ธีระยุทธ อนันตภูมปวส.
8นาย เจษฏา ลาภเกิดปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจาก ปัจจุบันมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองและขาดการนำของที่เหลือใช้มาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริง ไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางแสงแดด พลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ จะช่วยตอบสนองให้กับบุคคลทุกไปสามารถนำไปใช้งานและปั่นไฟฟ้าออกมาใช้งานโดยการใช้พลังงานหมุนเวียน ถึงจะเป็นพลังงานที่สะอาดและใช้งานได้จริงและน่าสนใจมาก จึงเป็นเหตุให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาคิดค้น ขึ้นมาชุดมือหมุนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้พลังงานหมุนเวียน โดยการใช้พลังงานในการหมุนแล้วเกิดพลังงานจาก เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในการหมุนรอบช้าแต่ได้กระแสสูง