น้ำพริกเผาลดโซเดียมและน้ำตาลโดยใช้หล่อฮังก๋วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

นำ้พริกเผาเป็นอาหารไทยประเภทนำ้พริกเครื่องจิ้ม ที่ใช้รับประทานกับผักต่างๆ มีรสเค็ม เปรี้ยวและหวานเล็กน้อย และมีความหลากหลายในการใช้ในการประกอบอาหารอื่นๆอีกมาก ซึ่งในปัจจุบันคนทำงานนอกบ้าน จึงนิยมอาหารสำเร็จรูปต่างๆ รวมทั้งนำ้พริกเผาด้วย การผลิตนำ้พริกเผาสำเร็จรูป มีการใช้เกลือ นำ้ปลาและนำ้ตาลในปริมาณสูงเพื่อช่วยเก็บถนอมอาหารไว้ได้นาน จึงทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปชอบอาหารหรือนำ้พริกที่รสเค็มและหวานมากขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคต ผู้วิจัยจึง มีแนวคิดที่จะผลิตนำ้พริกเผาที่มีโซเดียมต่ำนำ้ตาลน้อย และใช้หล่อฮังก๋วยทดแทนความหวานจากนำ้ตาล ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคยอมรับ นำ้พริกเผาลดโซเดียมและนำ้ตาลโดยใช้หล่อฮังก๋วย ที่ระดับความชอบ 7.9 อยู่ใเกณฑ์ ชอบมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำ้พริกเผาลดโซเดียมและนำ้ตาลโดยใช้หล่อฮังก๋วย เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่มีโซเดียมต่ำนำ้ตาลน้อย
ผลการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณโซเดียมและนำ้ตาล โดย บริษัท ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด(AMARC) พบว่า ปริมาณโซเดี่ยมตำรับดั่งเดิม 1472.0 mg/100g ลดลงเหลือ 842.3 mg/100g คิดเป็นร้อยละ 14.4 ส่วนปริมาณนำ้ตาลตำรับดั่งเดิม 19.4 g/100g ลดลงเหลือ 8.0 g/100g คิดเป็นร้อยละ 58.9
จึงเป็นผลิตภัณฑ์นำ้พริกเผาที่เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพและผู้ป่วยโรคอายุรกรรม
ผลิตภัณฑ์นำ้พริกเผาลดโซเดียมและนำ้ตาลโดยใช้หล่อฮังก๋วย เป็นอาหารสำเร็จรูปประเภทนำ้พริกเครื่องจิ้ม ที่ใช้รับประทานกับผักต่างๆ และใส่ในส่วนประกอบอาหาร เช่น ใส่ต้มยำ ทาขนมปัง ใส่ยำ ผัดหอยลาย และใช้ใส่ในส่วนผสมไส้กระหรี่พัฟหมูหยองและไส้ขนมปัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สร้อยลัดดา ปภาธร-
2นาย ฉัตรชัย สุวรรณดี-
3นาง สถิรดา ทาขุลี-
4นางสาว รุ้งนภา ทับขุนทด-
5นางสาว พิมรัมภา ชูรูป-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธัณยภัทร์ ธนาเศรษฐ์วรกุลปวส.
2นางสาว อทิตยา วรศักดิ์ปวส.
3นาย พงศธร หงษ์ทองปวส.
4นางสาว นันทการ ไพโรจน์ปวส.
5นางสาว กัญญารัตน์ ณวุฒิปวส.