อุปกรณ์แปรรูปปลาเอนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรชัย ลาพิมพ์อุตสาหกรรม
2นางสาว สุดธิดา สายกมล-
3นาย ไพโรจน์ ปากกาอุตสาหกรรม
4นาย วิวัฒน์ วงศ์ชารี-
5นาย บุญฤทธิ์ นัดเกษมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรางคณา กาญจนมหิงส์ปวช.
2นาย ธนพล อุตโลกุลปวส.
3นาย นิพล จอดนอกปวส.
4นาย อนุสรณ์ โพธิปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีเมนูการประกอบอาหารจากปลามากมาย ฉนั้นการแปรรูปปลาจึงถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมปลา ก่อนที่การนำปลาไปประกอบอาหารต่อไป คณะผู้วิจัยได้สังเกตการแปรรูปปลาที่ขายตามท้องตลาดและในร้านอาหาร ในการแปรรูปอาหารยังคงใช้เครื่องมือ ในการแปรรูปปลาที่ใช้เครื่องมือหลายอย่าง เช่น มีด แปลงตะขอเหล็กขูดเกล็ด ช้อนเกี่ยวใส้ปลา ค้อนตีหัวปลา เป็นต้น ซึ่งเป็นการยุ่งยากกว่าที่จะแปรรูปปลาได้ให้พร้อมในการนำมาประกอบอาหาร จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร้าง มีดคัวปลาเอนกประสงค์ (Multipurpose Cutter) เป็นเครื่องมือในการแปรรูปปลาโดยการรวมเครื่องมือในการแปรรูปปลาปลา ไว้ในเครื่องมือนี้ทั้งหมดสะดวกสบายในการใช้งาน ไม่ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างในการแปรรูปปลา ลดเวลาเวลาในการใช้งานในการแปรรูปปลาลง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีดที่ใช้ในการแปรรูปปลาชนิดต่างๆ ที่มีอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นในขบวนการแปรรูปปลา ประกอบเข้าอยู่ในมีดเล่มเดียว ประกอบด้วย คมมีดตัดครีบปลา ผ่าท้องปลา ตะขอเกี่ยวใส้ปลา และ สันขูดเกล็ดปลา