อุปกรณ์แจ้งเตือนสำหรับผู้พิการทางสายตา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พัสสน สุขสุมิตร-
2นาย มนต์รัก มาลา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัสสน สุขสุมิตรปวส.
2นาย ณัฐนันท์ เผ่าเต็มปวส.
3นาย ธรรมรงค์ ทองสุขเข้มปวส.
4นาย ปองพล กันธะณะปวส.
5นางสาว อรอนงค์ วงศ์สอนปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย

บทคัดย่อ

โครงการครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างกระเป๋าสำหรับผู้พิการทางสายตาใช้แจ้งเตือนสิ่งกีดขวาง เพื่อแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อพัฒนาระบบสั่นของอุปกรณ์แจ้งเตือนสิ่งกีดขวางสำหรับผู้พิการทางสายตาให้ใช้งานได้จริงเพื่อสังเคราะห์ความรู้ที่ได้ศึกษามาทั้งหมดให้เป็นรูปธรรมอันเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตามีความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันตามปกติ การแสดงสัญญาณเตือนผู้พิการทางสายตาให้รับรู้ว่ามีสิ่งกีดขวางมี 2 ลักษณะ คือ การสั่นและเสียงของมอเตอร์และเสียงระดับการสั่นแบ่งออกเป็น 2 ระดับ สั่น,ดังเบา สั่น,ดังแรง กำหนดโปรแกรมควบคุมเครื่องแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางเพื่อผู้พิการทางสายตาจะเริ่มเตือนเมื่อสิ่งกีดขวางอยู่ห่างจากผู้พิการทางสายตา 0-150 เซนติเมตรระบบสั่น,ดังทันที

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อแจ้งเตือนผู้พิการทางสายตา จะแบ่งเป็น3ส่วนคือ 1.สวมใส่แว่นตาบริเวณตา 2.สวมใส่บริเวรหน้าท้อง 3.สวมใส่บริเวรน่อง เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงสุด