ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กาญจนา พลท้าวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย นิรันดร์ ทาบึงกาฬเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาย สุขสันต์ สุทธิเสนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นางสาว จารุวรรณ พรหมศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย อาชีพ พรมพุธเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศรีประภา แสงศิริปวส.
2นาย รานนท์ ราชบุญปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ระบบการจัดทำระบบบัญชีรายรับรายจ่ายระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง ซึ่งเจ้าหน้าที่ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ใช้ระบบ excel ในการคำนวณ ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานเกิดความไม่สะดวก และก่อให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างในระบบได้ง่าย เนื่องจากมีการคำนวณหลายขั้นตอน และหลายชั้นข้อมูลหรือหากต้องการตรวจสอบข้อมูลรายงานก็ทำได้ยากจากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาระบบบัญชีธนาคารขยะชุมชน ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่องานรับผิดชอบ และเพื่อเป็นแนวทางที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง จะได้นำผลของงานศึกษาไปปรับเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดงต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อออกแบบและสร้าง ระบบบัญชีธนาคารขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง

เพื่อประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบบัญชีธนาคารขยะชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง
ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล เพิ่มข้อมูล ของสมาชิกธนาคารขยะชุมชนได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง

ผู้ใช้งานสามารถทำรายงานสรุปผลของยอดในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน หรือรายปีได้สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง

ผู้ใช้งานสามารถคิดค่าส่วนเกิน และเงินหักค่าฌาปนกิจ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วถูกต้อง