ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กาญจนา พลท้าว-
2นาย นิรันดร์ ทาบึงกาฬ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศรีประภา แสงศิริปวส.
2นาย นายรานนท์ ราชบุญปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ 1) ศึกษาออกแบบและสร้างระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง 2) ประเมินความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาต่อระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ ระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง และแบบประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อระบบบัญชีธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง กลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ จำนวน 16 คนโดยวิธีการเจาะจงการวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูล เพิ่มข้อมูล ของสมาชิกธนาคารขยะชุมชนได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
ผู้ใช้งานสามารถทำรายงานสรุปผลของยอดในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน หรือรายปีได้สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง
ผู้ใช้งานสามารถคิดค่าส่วนเกิน และเงินหักค่าฌาปนกิจ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วถูกต้อง