ระบบจัดการเอกสาร ส.ป.ก.4-01สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ Document Alro 4-01 Management System of Buengkan Provincial Land Reform Office

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิรันดร์ ทาบึงกาฬเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย อาชีพ พรมพุธเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพรรษา หอมสมบัติปวส.
2นางสาว ปิยะนุช ทองใคร้ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ) โดยส่วนใหญ่ได้มีการจัดเก็บและค้นหาเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ในแต่ละส่วนจะเป็นระบบแบบที่ทำด้วยมือ ปัญหาที่พบคือ มีความซ้ำซ้อน ในการทำงาน มีความล่าช้า ไม่สามารถตรวจสอบได้ ทำให้ยากต่อการดูแล การจัดเก็บ และการค้นหา นอกจากนี้ในการจัดเก็บเอกสารไม่มีความปลอดภัย รวมไปถึงการรักษาคุณภาพของเอกสารให้อยู่ในสภาพที่คงเดิมทำได้ยาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อออกแบบและสร้างระบบจัดการเอกสาร ส.ป.ก.4-01 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ
เพื่อประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบจัดการเอกสาร ส.ป.ก.4-01 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ