ถังไฟฟ้าเอนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณัฐพงศ์ สุประดิษฐ-
2นาย โชคชัย ถาวรชูฟุ้ง-
3นาย เอนก มณีมา-
4นาย จรินทร์ หลังสัน-
5นางสาว อัญชสา สีทอนสุด-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวุฒิ สาระคำปวช.
2นาย ธนกร แก้วมณีปวช.
3นาย ณัฐภูมิ สว่างทองคำปวช.
4นาย ธนากร พิมพ์งามปวช.
5นาย วสรรษ เรียงแหล่มปวช.
6นาย จีระ เต็มสะอาดปวช.
7นางสาว อาทิตยา จันทราชปวช.
8นางสาว นิภาพร แก้วดินเหนียวปวส.
9นางสาว กรรณิการ์ ผินกระโทกปวส.
10นาย ชาญณรงค์ ขวัญสันเทียะปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากการศึกษาเกี่ยวกับแบตเตอรี่ ซึ่งแบตเตอรี่ทำหน้าที่ในการเก็บและจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยหลักการทำงานก็คือจะนำแบตเตอรี่มาทำการเก็บและจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยแบตเตอรี่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ 12 โวลต์ หรือ 100 แอมแปร์ โดยแบตเตอรี่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่อินเวอร์เตอร์จะทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ DC ให้เป็น AC โดยอินเวอร์เตอร์จะแปลงกระแสไฟทั้งสิ้น 200W เพื่อเข้าสู่กระแสไฟ AC เป็นกระแสสลับของระบบวงจรไฟบ้านสำหรับส่วนวงจรในการต่อจะต่อแบบระบบไฟบ้านโดยจะมีเบรกเกอร์เป็นตัวควบคุมระบบไฟต่าง ๆ และจะมีสวิตช์ควบคุมอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิดการรั่วไหล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ถังไฟฟ้าเอนกประสงค์ สามารถชาร์ตได้ทั้งไฟบ้าน โทรศัพท์มือถือ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้อย่างดี