เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ข้าวออกจากสิ่งปะปน (Out Rice Sorting Seeds Machine)

วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัญหาที่พบในการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในทุกปีมักจะพบปัญหาเกิดขึ้น คือ สิ่งปะปนมากับเมล็ดพันธ์ข้าวไม่ว่าจะเป็น เมล็ดหญ้า ดอกหญ้า เศษตอฟาง เศษหิน ล้วนแล้วแต่เสียเวลาในการคัดแยกเอาแต่เมล็ดพันธ์ข้าวที่สมบูรณ์ ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์โดยการสร้างเครื่องคัดแยกสิ่งปะปนจากเมล็ดข้าวขึ้น เพื่อความสะดวกสบายประยัดเวลาในการคัดแยกเมล็ดพันธ์ข้าวและคัดแยกสิ่งปะปนจากเมล็ดพันธ์ข้าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ความสามารถในการคัดแยกเมล็ดพันธ์ข้าวออกจากสิ่งปะปนอยู่ที่80% โดยใช้เมล็ดพันธ์ข้าวในการคัดแยกแต่ละครั้งจำนวน 10 กิโลกรัม เป็นจำนวน3 ครั้งดังนี้ครั่งที่1 ได้ 7 นาที ครั้งที่ 2 ได้ 6.20 ครั้งที่ 3 ได้ 5.30 นาที สรุปได้ว่าใช้เวลาในการคัดแยกที่ประมาณ 6.16 นาทีต่อครั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรวัฒน์ อุไรสายอุตสาหกรรม
2นาย ธนัช ศรีเมืองอุตสาหกรรม
3นาย วุฒิไกร ศาสนสุพินอุตสาหกรรม
4นาย นิติพัฒน์ มาตราอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนาธิป ทองเภาปวช.
2นาย วรวุธ ทามแก้วปวช.
3นาย อุทัยรัตน์ สีสุขขาปวช.