มหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสีผม (Miracle leaves the hair color)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปนัสดา รินทรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง รจนา อินสะอาดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว ต้องรัก บุษราคำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง พรพิมล ศรีมารัตน์สามัญ
5นาง นงษ์นิด ทิพย์รักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปนัสดา รินทรักษ์ปวส.
2นางสาว ปฐมพร สมบัติดีปวส.
3นางสาว วิภาวดี พรหมศรีปวส.
4นางสาว ประภัสสร บ่อบัวเงินปวส.
5นางสาว ผกามาศ แก้วอำไพปวส.
6นางสาว พิมพ์วิภา ศรีบุญเรืองปวส.
7นางสาว กัญญามาศ ขันตีปวส.
8นางสาว ณัฐริกา วงศ์แสงปวส.
9นางสาว จันทร์จิรา อ่อนบุญปวส.
10นางสาว จิราภรณ์ ยังวรรณปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ผู้สูงอายุ ในปจจุบัน ยังนิยมยอมผมเพื่อปกปิดผมขาวใหเปลี่ยนเปนสีสันตาง ๆ ทําใหมีการผลิตผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่ใชสีสังเคราะหออกมามากมายหลายชนิดใหเลือก อยางไรก็ดี ผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่มีขายอยูในทองตลาดนั้น เปนสีที่ไดจากการสังเคราะห นอกจากนี้บางชนิดยังมีสารที่เป็นอันตรายผสมอยู่ ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าสมุนไพรในธรรมชาติที่ช่วยปกปิดผมขาวหรือผมหงอก พบว่าใบเทียนกิ่งและดอกอัญชันซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายในชุมชน สามารถนำมาแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่ใช้ได้กับคนทุกวัยที่มีปัญหาผมหงอก ผมขาวก่อนวัยอันควร หรือผมขาวที่เกิดตามอายุวัย ซึ่งยาย้อมผมนี้มีส่วนผสมของข้าวหอมมะลิที่มีส่วนช่วยให้ผมนุ่มลื่น ไร้สารเคมี และไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงปลอดภัยต่อผู้ใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ปกปิดผมขาวหรือผมหงอกโดยไร้สารเคมี

2. เพื่อศึกษาการทำผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่ได้จากสมุนไพรธรรมชาติ

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ “มหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสีผม"

4. ลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผม ช่วยบำรุงผมและหนังศีรษะ
เพื่อปกปิดผมขาวหรือผมหงอก ช่วยให้ผมนุ่มสลวย เงางาม โดยไร้สารเคมี ไม่มีส่วนผสมของสารตะกั่ว ลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผม ลดปัญหาผมแห้ง ผมแตกปลาย ไม่เกิดอาการระคายเคียงต่อหนังศรีษะ ซึ่งผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมที่ได้ทำมาจากสมุนไพรในท้องถิ่น