มหัศจรรย์ใบไม้เปลี่ยนสีผม (Miracle leaves the hair color)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปนัสดา รินทรักษ์-
2นาง รจนา อินสะอาด-
3นางสาว ต้องรัก บุษราคำ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปนัสดา รินทรักษ์ปวส.
2นางสาว ปฐมพร สมบัติดีปวส.
3นางสาว วิภาวดี พรหมศรีปวส.
4นางสาว ประภัสสร บ่อบัวเงินปวส.
5นางสาว ผกามาศ แก้วอำไพปวส.
6นางสาว พิมพ์วิภา ศรีบุญเรืองปวส.
7นางสาว กัญญามาศ ขันตีปวส.
8นางสาว ณัฐริกา วงศ์แสงปวส.
9นางสาว จันทร์จิรา อ่อนบุญปวส.
10นางสาว จิราภรณ์ ยังวรรณปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ผู้สูงอายุ ในปจจุบัน ยังยอมผมเพื่อปกปิดผมขาวใหเปลี่ยนเปนสีสรรตางๆ ทําใหมีการผลิตนํ้ายา ยอมผมที่ใชสีสังเคราะหออกมามากมายหลายชนิดใหเลือก อยางไรก็ดี นํ้ายายอมผมที่มีขายอยูในทองตลาดนั้น เปนสีที่ไดจากการสังเคราะห นอกจากนี้บางชนิดยังมีสารที่ อันตรายอยู่ ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาค้นคว้าสมุนไพรในธรรมชาติที่ช่วยปกปิดผมขาวหรือผมงอก พบว่าใบเทียนกิ่งและดอกอัญชันซึ่งเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่ายในชุมชน สามารถนำมาแปรรูปในรูปแบบของยาย้อมผมที่ใช้ได้กับคนทุกวัยที่มีปัญหาผมหงอกผมขาวก่อวัยอันควร หรือผมขาวที่เกิดตามอายุวัย ซึ่งยาย้อมผมนี้มีส่วนผสมของข้าวหอมมะลิที่มีส่วนช่วยให้ผมนุ่มลื่นไร้สารเคมี และไม่เกิดผลข้างเคียงปลอดภัยต่อผู้ใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อปกปิดผมขาวหรือผมหงอกโดยไร้สารเคมี ซึ่งยาย้อมผมที่ได้ทำมาจากสมุนไพรพื้นบ้าน