เครื่องดำนา Wang cc

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรศักดิ์ หงษ์บุญมี-
2นาย พุทธินันท์ ชาติประยูร-
3นาย นาวิน แก้วสูงเนิน-
4นาย เอกพล พรมดี-
5นาย ดรพนม ป่าสนธ์-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัลลภ ศรีพนมปวช.
2นาย ณัฐวุฒิ ภักมีปวช.
3นาย ณัฐพล โตสุขปวช.
4นาย ณัฐภูมิ นิรงค์บุตรปวช.
5นาย ธนวัฒน์ มีมูลทองปวช.
6นาย ธนศักดิ์ ชัยชาญปวช.
7นาย กฤษณะ สร้อยมาลาปวช.
8นาย กรกฎ ฉันทะกลางปวช.
9นาย วุฒิพงษ์ ศรีโปดกปวช.
10นาย นพรัตน์ บัวเปื่อยปวช.

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การทำนาในปัจุบันนั้นมีการใช้แรงงานคนและใช้เครื่องจักรเป็นแรงงานสำคัญ เครื่องจักรส่วนใหญ่ นั้นมีขนาดใหญ่และราคาแพง เครื่องดำนา Wang cc จึงถูกสร้างมาเพื่อการดำนาที่ประหยัดแรงคน มีราคาไม่แพง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดภาระในการใช้จ่ายในเรื่องของแรงงานในการปักดำนา ทำให้ชาวนามี คุณภาพชีวิตที่ขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- ได้เครื่องดำนาที่มีขนาดเล็กและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประหยัดแรงงานคนในการทำนา