เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวสาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชญ์ธันย์ สังข์โชติอุตสาหกรรม
2นาย เจษฎาภรณ์ ศรีโสภณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณาวี ทองดอนพุ่มปวส.
2นาย สุธน ไสยมัญปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โครงการนี้คณะผู้จัดทำได้ทำเครื่องคัดแยกข้าวสารขนาดครัวเรีอน โดยมีวัตถุประสงค์คัดแยกข้าวสารที่นำข้าวเปลือกไปสีจากเครื่องสีข้าว เครื่องคัดแยกข้าวสารจะทำการคัดแยกข้าวสารเป็น 3 ระดับ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 นาที ต่อข้าวสาร 1 กิโลกรัม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถขัดแยกข้าวสารใช้เวลา 4-5 นาที ต่อข้าวสาร 1 กิโลกรัม
1. สามารถคัดแยกข้าวสารที่เต็มเมล็ดออกจากข้าวสารที่หักเป็นท่อนๆ
2. นำข้าวสารที่ได้จากการคัดไปหุงได้ข้าวสวยที่น่ารัปประทาน