มะม่วงกรอบทรงเครื่อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วาสนา แคว้งใจ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อักษิภรณ์ ศรีวงค์ชัยปวช.

วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เรื่อง “มะม่วงกรอบทรงเครื่อง” มีวัตถุประสงค์เพื่อหานำผลไม้ที่มีอยู่ทุกฤดูกาล อย่างมะม่วง โดยนำมะม่วงที่มีอยู่ทุกฤดูกาลและราคาถูก มาเป็นส่วนผสม ผลิตเป็นมะม่วงกรอบทรงเครื่อง ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาด และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้า และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค สามารถซื้อไปเป็นของฝากและซื้อไว้รับประทานได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มะม่วงโชคอนันต์ จัดเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญที่นิยมรับประทานมาก เนื่องจาก มะม่วงชนิดนี้มีผลผลิตทุกฤดูกาล รูปร่างยาว และรสเปรี้ยว จึงไม่นิยมรับประทานตอนดิบ ส่วนใหญ่จะนำไปดอง แต่ผลไม้ดองมีขายกันอยู่แพร่หลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงโชคอนันต์ และสร้างรายได้แก่เกษตรกร คณะผู้จัดมีแนวคิดพัฒนามะม่วงโชคอนันต์ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่