เครื่องฉีดยาพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การทำโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างเครื่องฉีดยาพลังงานแสงอาทิตย์และประเมินความพึงพอใจในการใช้ ในปัจจุบันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในการเกษตร ล้วนแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นส่วนมาก ทำให้พลังงานไฟฟ้าลดลงไปทุกวัน ผู้จัดทำได้ออกแบบและเครื่องฉีดยาพลังงานแสงอาทิตย์และได้ทำการทดลองปรับปรุงจนกระทั่งได้เครื่องที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นจึงสร้างแบบสอบถาม เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้งาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องฉีดยาที่สามรถเพิ่มพลังงานไฟฟ้าให้แก่ตนเองได้ และสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ในระดับหนึ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมัคร วิพัฒครุฑอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร ชัยสาปวส.
2นาย ณัฐพล กัลยาปวส.