Banana Roll เสริมไฟเบอร์จากสับปะรดปัตตาเวีย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พรทิพย์ สุวรรณเลิศคหกรรม
2นางสาว ชลธิชา ไชยชนะคหกรรม
3นางสาว อมรรัตน์ แก้ววรรณรัตน์คหกรรม
4นางสาว นภษร จุ้ยอินทร์คหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มาลินี แก้วแก่นสารปวช.
2นาย ชนธัญ รักษพลเดชปวส.
3นาย รัฐศาสตร์ ประดิษฐ์ปวส.
4นาย วรายุส คำฟูบุตรปวส.
5นางสาว กัลยารัตน์ แสงศิริปวส.
6นางสาว สุธิพร ชมภูบุตรปวส.
7นางสาว รุ่งนภา ศรีทิพย์ปวส.
8นางสาว ปรารถนา กันทะวังปวส.
9นางสาว วรวิลักษณา จันทนะเสวีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

กล้วยมีจำนวนมากในท้องตลาดจึงทำให้ราคาตกต่ำ จึงมีการนำกล้วยมาแปรรูปต่างๆ เช่น กล้วยม้วน กล้วยตาก กล้วยอบฯลฯซึ้งกล้วยม้วนที่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดทำจากกล้วยเป็นลูกนำไปอบหรือตากแห้งรีดให้แบนแล้วม้วนเป็นแท่งลักษณะเนื้อแข็งไม่น่ารับประทาน ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนากล้วยม้วนให่น่ารับประทานมากขึ้นโดยการเสริมไฟเบอร์จากสับปะรดซึ้งเป็นสับปะรดพันธุ์ที่มีการปลูกมากในท้องถิ่นจังหวัดลำปางมาเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งยังใส่งาขี้ม้อนงาขาว งาดำและน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้สูงขึ้นและเพิ่มรสสัมผัสที่แปลกใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไปได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อใช้รับประทานเป็นขนม ของว่าง หรือนำเป็นของฝาก

2. เพื่อเพิ่มมูลค่าใก้กับวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น

3.สามารถนำไปต่อยอดทางด้านธุรกิจได้ในอนาคต
ผลิตภัณฑ์ Banana Roll เสริมไฟเบอร์สับปะรดปัตตาเวีย มีลักษณะเป็นแท่งสีน้ำตาล รสชาติ หอมหวาน มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม ใช้รับประทานเป็นขนม ของว่าง และสามารถนำไปเป็นของฝากในวาระต่างๆได้