เครื่องเกี่ยวข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกพล พรมดี-
2นาย ศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ-
3นางสาว บุตรดี พรมดี-
4นาย ดรพนม ป่าสนธิ์-
5นาย สุรศักดิ์ หงษ์บุญมี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศิริชัย ผ้างามปวช.
2นาย นิรัตน์ สะลางามปวช.
3นาย สิรดนัย ไวยศักดิ์ปวช.
4นาย รัฐธรรมนูญ ทิพย์จักรปวช.
5นาย พงษ์พัฒน์ เจริญสุขปวช.
6นาย บรรพต วัชรพัฒนกุลปวส.
7นาย อานนท์ เกษสุวรรณปวส.
8นาย ธนากร ชัยสาปวส.
9นาย ณัฐพล กัลยาปวส.
10นาย เจษฎา ต่อวงษ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์เครื่องเกี่ยวข้าวเครื่องนี้ จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนและรถเกี่ยวข้าวรับจ้างในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วไม่สามารถทำได้ทันเวลา จะทำให้จำนวนผลผลิตลดลงจากเดิม และหากรอจนข้าวล้มมากๆ ก็จะทำให้การเก็บเกี่ยวนั้นทำได้อย่างลำบาก ส่งผลให้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวมากขึ้นไปอีก ดังนั้น หากมีการพัฒนารถเกี่ยวที่มีราคาไม่สูงมากนัก ทำงานได้มีประสิทธิภาพ ระบบการทำงานไม่ซับซ้อนใช้งานง่ายและลดการสูญเสียขณะเก็บเกี่ยวได้มากขึ้น ก็ส่งผลดีต่อชาวนาในระดับครัวเรือน เมื่อครัวเรือนมีความมั่นคงก็จะส่งผลดีต่อในระดับชาติต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเกี่ยวข้าวสามารถเกี่ยวข้าวได้จริง