เครื่องวัดแรงลมและแจ้งเตือนผ่านสัญญาณวิทยุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ราโชกาญจน์ คงแดง-
2นาย สกล ฝึกฝน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ราโชกาญจน์ คงแดงปวส.
2นาย กรกฎ บรรจงปวส.
3นาย ธนาวุฒิ โมทารัตน์ปวส.
4นาย ณัฐทวิช คิดอ่านปวส.
5นาย วิทวัส เรือนนาคปวส.
6นาย ศิริชัย แก้วใจปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

วาตภัยหมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง สำหรับในประเทศไทย วาตภัยสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น เกิดพายุหมุนเขตร้อน เช่น พายุใต้ฝุ่นและพายุโซนร้อน โดยเมื่อเกิดพายุจะทำให้เกิดลมแรง สามารถพัดให้บ้านเรือนเสียหาย ต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่น ป้ายโฆษณาพังถล่ม ซึ่งสร้างความอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรุนแรง สำหรับคณะจึงเห็นปัญหานี้ จึงได้จัดทำสิ่งประดิษฐ์เครื่องเตือนวาตภัยและมีการแสดงสถานะของความเร็วลมระยะไกลผ่านสัญญาณวิทยุ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถวัดค่าและแจ้งเตือนค่าความแรงลม และ เป็นเครื่องที่สามารถใช้แจ้งเตือนวาตภัย ภัยที่เกิดจากลมแรง พายุ จนทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง มีการแจ้งเตือนโดยใช้การส่งสัญญาณทางวิทยุสื่อสาร